V sklopu računovodstva nudimo:

 • storitev vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga),
 • storitev vodenja pomožnih poslovnih knjig (fakturiranje, potni nalogi, osnovna sredstva, blagajne…),
 • obračun plač in prispevkov za socialno varnost, obračunavanje najemnin, pogodbenega dela ter avtorskih honorarjev,
 • izdelavo davčnih obračunov (obračun DDV, davka od dohodkov pravnih oseb,
 • obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike),
 • poročanje državnim organom (FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS…),
 • izdelavo medletnih in letnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo),
 • kontrolo poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • obveščanje in opozarjanje na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti,
 • periodična računovodska poročila, statistike  in storitve po želji podjetja,
  druge računovodske storitve.

V sklopu storitev poslovnega in finančnega poslovanja nudimo:

 • pomoč pri ustanovitvi, prenehanju in preoblikovanju podjetij,
 • izvrševanje bančnega prometa/plačil z elektronskim dostopom (spletna banka),
 • pripravo plačilnih nalogov,
 • pripravo dokumentacije za pridobitev kredita ali sredstev na razpisih,
 • pripravo kompenzacij, asignacij in cesij,
 • pripravo dokumentacije za izvršbe in pripravo opominov,
 • analizo finančnega poslovanja (pregled bonitetne ocene vaših poslovnih partnerjev),
 • obračunavanje obresti in priprava IOP obrazcev,
 • pomoč pri sestavljanju letnih poročil za poslovne potrebe ter namene javne objave,
 • druge storitve po dogovoru z vami.

V sklopu kadrovskih storitev nudimo:

 • urejanje prijav, odjav in sprememb pogodb o zaposlitvi,
 • pripravo tipskih pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam,
 • pomoč pri zaposlovanju tujcev,
 • urejanje dokumentacije za napotitev delavcev,
 • pripravo tipskih dokumentov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • vodenje elektronske evidence o delavcih
 • spremljanje, seznanitev in razlago  predpisov s področja delovnih razmerij
 • pripravo pogodb o štipendiranju

V sklopu davčnega svetovanja nudimo:

 • optimizacijo davčnih bremen,
 • oddajo davčnih napovedi iz poslovanja,
 • oddajo davčnih napovedi za fizične osebe,
 • aktivno sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.
Cenik
Z vsakim poslovnim partnerjem sodelujemo individualno, zato je tudi cena naših storitev individualna. Nanjo vplivajo predvsem obseg poslovnih dogodkov (prejeti, izdani računi), število zaposlenih, davčni status in ostale morebitne posebnosti vašega poslovanja.
Kontakt